​​​​Eesti Roosiklubi MTÜ põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Eesti Roosiklubi (lühendina MTÜ Eesti Roosiklubi ja põhikirja tekstis edaspidi nimetatuna: klubi). Klubi on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev tähtajatult asutatud organisatsioon, mis tegutseb avalikkuse huvides.

1.2. Klubi asukoht on Järva maakond, Eesti Vabariik.

1.3. Klubi eesmärgiks on roosikasvatuse populariseerimine ja arendamine, vastava teabe ja kogemuste vahendamine ning selle levitamine üldsusele. Klubi eesmärke teostatakse põhitegevuste kaudu, milleks on:
a) roosikasvatusalaste teadmiste kogumine, arhiveerimine ning levitamine;
b) roosihuviliste koondamine ühistegevusteks (teabe- ja õppepäevad, rosaariumide, näidisaedade ning koduaedade külastamine, õppereisid, seltskondlik tegevus);
c) Eestis kasvatatavate roosisortide elektroonilise andmebaasi loomine ja järjepidev täiendamine;
d) trükiste koostamine, toimetamine ning levitamine ja müük, klubi kodulehe loomine ja arendamine;
e) teaduspõhise roosikasvatuse arendamine (maheroosikasvatuse propageerimine, Eesti oludes vastupidavate ja parimate sortide väljaselgitamine jne);
f) roosi- vm. iluaiandusteemaliste koolituste ja näituste korraldamine;
g) rahvusvaheliste sidemete loomine ja koostöö teiste maade roosikasvatajate, -huviliste ja -ühendustega (ühisüritused, vastatstikused õppereisid);
i) loodushariduse-, keskkonna- ja põllumajandusalastes koostööprojektides osalemine.

2. Klubi liikmeks vastuvõtmise ning väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada klubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma klubi põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab klubi juhatus. Liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse ning tasub klubi arvele esmase liikmemaksu. Liikmeks vastuvõtmisel kantakse isik klubi liikmete nimekirja.

2.3. Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, mis lahendatakse juhatuse otsusega kahe kuu  jooksul liikme avalduse saamisest.

2.4. Klubi liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) klubi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud klubi liikmemaksu ega taotlenud mõjuvatel põhjustel tasumistähtaja  pikendamist;
b) on jätnud täitmata põhikirjast tulenevad või klubi juhatuse poolt talle pandud kohustused;
c) kahjustab oma tegevusega oluliselt klubi s.h. klubi nime või mainet.
Kahjustamise olulisuse määrab juhatus.

2.5. Klubi liikme väljaarvamise otsustab klubi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

2.6. Klubi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval klubi üldkoosolekul.

3. Klubi liikmete õigused ja kohustused

3.1. Klubi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega klubi üldkoosolekul;
b) olla valitud klubi juhtorganite liikmeks;
c) saada klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet klubi tegevuse kohta;
d) osaleda klubi korraldatud üritustel;
e) kasutada ettenähtud korras klubi vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

3.2. Klubi liige on kohustatud:
a) järgima klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja klubi juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu jooksva aasta eest;
c) teatama klubi juhatusele klubi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad
kontaktandmed kahe kuu jooksul pärast andmete muutmist.

3.3. Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib klubi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

4. Üldkoosolek

4.1. Klubi kõrgeimaks organiks on klubi üldkoosolek, millel iga klubi liikmel on üks hääl.

4.2. Klubi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
d) volinike valimine või tagasikutsumine;
e) juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste ääramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ja selles tehingus või vaidlustes klubi esindaja määramine;
f) majandusaasta aruande kinnitamine;
g) mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
h) juhtorgani liikme tasustamise otsustamine;
i) klubile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
j) liikmemaksu suuruse ja maksmise tingimuste kehtestamine;
k) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Klubi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks;
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui klubi huvid seda nõuavad.
c) juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vägemalt 1/10 ühingu liikmetest.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab klubi juhatus klubi kodulehel klubi liikmetele vähemalt neliteist päeva enne üldkoosoleku toimumist kutse, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale klubi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku (elektroonilise või vajadusel paberkandjal) kutse.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole klubi liikmetest.

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muutmise, lõpetamise ja jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirjas ettenähtud klubi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.

5. Juhatus

5.1. Klubi tegevust juhib ja klubi esindab juhatus, mille liikmete arvu alamäär on kaks juhatuse liiget ja ülemmäär 5 juhatuse liiget. Üldkoosoleku poolt määratud juhatuse liige peab vastama mittetulundusühingu seaduses nimetatud juhatuse liikme nõuetele. Juhatus valib endi hulgast juhatuse esimehe.

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.

5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälte enamus.

5.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

6. Klubi vara

6.1.Klubi vara tekib:
a) liikmemaksudest;
b) varalistest annetustest ja eraldistest, kusjuures varalised annetused ja eraldised võivad olla nii sihtotstarbelised kui ka sihtotstarvet määramata; tulust, mida võidakse saada klubi tegevusest s.h. väljaannete kirjastamisest, levitamisest ja müügist või muude klubi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest, jms;
c) muust tulust, mis on vajalik klubi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

6.2 klubi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

7. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

7.1. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. Klubi likvideerimisel jaotatakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara võrdsetes osades klubi lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel või sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalikõiguslikule juriidilisele isikule. Vara jaotamise võimatusel vara müüakse ja müügist saadud raha jaotatakse võrdsetes osades klubi lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel.

Muudes siinnimetamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivast mittetulundusühingute kohta kehtestatud õigusnormidest.


Mittetulundusühingu Eesti Roosiklubi põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 29. oktoobril 2010.
Asutajad: REA RAUS ja KALLI PETS